Šiandien Europos Komisija pristatė veiksmus, kurių imamasi siekiant padėti ES valstybėms narėms tenkinti nuo karo prieš Ukrainą ir jos žmones bėgančių asmenų poreikius. Vos per keturias savaites nuo neišprovokuotos ir niekuo nepagrįstos Rusijos invazijos pradžios į ES atvyko apie 3,5 mln. žmonių, daugiausiai moterys ir vaikai. Apskaičiuota, kad maždaug 6,5 mln. žmonių yra perkelta šalies viduje. Europos Sąjungos pasirengimą padėti tiems, kurie atvyko į ES teritoriją, simbolizuoja tai, kad pirmą kartą pritaikyta Laikinosios apsaugos direktyva, kad būtų galima suteikti greitą pagalbą ir užtikrinti aiškų teisinį statusą. Be neatidėliotinos paramos, skiriamos pagalbos pasienyje, priėmimo ir civilinės saugos srityse, ES šiandien imasi tolesnių veiksmų, kad padėtų valstybėms narėms užtikrinti, kad paramos gavėjai galėtų veiksmingai naudotis savo teise į mokslą, sveikatos priežiūrą, apgyvendinimą ir darbą – į tai, kas laikoma europinės gyvensenos skiriamaisiais ženklais.
Galima parama:
Speciali vaikų apsauga. Vaikams turi būti užtikrinta galimybė savo teisėmis naudotis greitai ir be diskriminacijos. Labai svarbu užtikrinti į ES atvykusių vaikų registraciją. ES vaiko teisių strategijoje numatyta išsami vaiko teisių apsaugos ir įgyvendinimo sistema. Šiuo metu pagal Europos vaiko garantijų sistemą veikiantiems nacionaliniams koordinatoriams tenka svarbus vaidmuo skatinti ir koordinuoti pastangas nacionaliniu lygmeniu ir su regionų ir vietos valdžios institucijomis. Šiomis aplinkybėmis ypatingas dėmesys skiriamas vaikams iš globos įstaigų (pvz., globos namų) ir vaikams, kuriems kyla prekybos žmonėmis ir pagrobimo pavojus. Be to, Europos Komisija rengia specialias standartines veiklos procedūras, taikytinas nelydimų nepilnamečių perkėlimui.
Teisė į mokslą. Pagalba mokiniams, studentams ir mokytojams šiais sunkiais laikais – vienas iš prioritetų. Europos Komisija sutelks ES valstybes nares, kad jos pradėtų dalytis patirtimi ir nustatytų, ko reikia siekiant tęsti perkeltųjų vaikų mokyklinį ugdymą. Platforma „School Education Gateway“ bus vieno langelio principu veikianti sistema, skirta užtikrinti sąsają tarp mokomosios medžiagos iš Ukrainos ir mokomosios medžiagos ES valstybėse narėse ukrainiečių kalba. Taip pat bus labai svarbu pasinaudoti į Europą atvykusių Ukrainos mokytojų gebėjimais. „eTwinning“ bendruomenė gali padėti saugioje platformos erdvėje sukurtoms grupėms paremti mokytojus. Programos „Erasmus+“ finansavimo lankstumas taip pat padės užtikrinti paramą pabėgėlių studentų ugdymui ir nuo karo bėgančių aukštųjų mokyklų darbuotojų integracijai.
Teisė į sveikatos priežiūrą. Naudojantis Europos Komisijos sukurtu solidarumo mechanizmu žmonės, kuriems skubiai reikalingas specializuotas stacionarinis gydymas, tokiam gydymui gali būti greitai perkelti iš vienos valstybės narės į kitą – jau parengta 10 000 lovų. ECDC stebi sveikatos padėtį vietoje ir paskelbė infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės gaires. Europos Komisija per HERA taip pat remia vakcinų tiekimą ir ypatingą dėmesį skiria vaikų skiepijimui. Galiausiai ji imsis tikslinių veiksmų, kad užtikrintų psichikos sveikatos palaikymo ir potrauminę paramą nuo karo bėgantiems asmenims, be kita ko, sukurs ukrainietiškai kalbančių psichikos sveikatos specialistų tinklą.
Teisė į darbą. ES valstybės narės raginamos imtis priemonių, kad atvykstantys asmenys galėtų greitai pasinaudoti savo teise į darbą ir profesinį mokymą. Be kita ko, žmones reikia informuoti apie jų teises pagal Laikinosios apsaugos direktyvą, jiems teikti kalbinę ar verslo paramą ir užtikrinti teisę į vaikų priežiūrą, o valstybinėms užimtumo tarnyboms tenka svarbus tarpininko darbo rinkoje vaidmuo. Europos Komisija ukrainiečių kalbą įtraukė į trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną, kad padėtų darbo ieškantiems ir studijas tęsti norintiems ukrainiečiams pristatyti savo įgūdžius ir pasinaudoti galimybėmis bei orientavimu tolesniuose etapuose. EK taip pat išbandys naują talentų rezervą įgūdžius atitinkančių laisvų darbo vietų paieškai. Kitos Europos Komisijos iniciatyvos šioje srityje apima naujų gairių, skirtų Ukrainoje įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimui palengvinti, rengimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, siekiant padėti informuoti privatųjį sektorių apie teises, susijusias su laikinąja apsauga, ir apie esamas programas.
Teisė į būstą ir gyvenamąją vietą. Siekiant patenkinti neatidėliotinus tinkamo apgyvendinimo poreikius, nauja iniciatyva „Saugūs namai“ padės europiečiams, kurie yra pasirengę savo būstuose priimti pabėgėlius, – prireikus bus telkiamas tikslinis finansavimas ir internetiniai ištekliai. Be to, siekiant sustiprinti viešąsias priėmimo sistemas, bus sutelktos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir sanglaudos politikos fondų lėšos. Ilgalaikėje perspektyvoje Europos regioninės plėtros fondas padeda suteikti socialinį būstą šeimoms ir pavieniams asmenims bendruomenėje, be to, fondas gali padengti būsto pirkimo ir atnaujinimo išlaidas. Europos socialinis fondas gali remti bendruomenines paslaugas ir apgyvendinimą, ypač kai tokia parama teikiama specialiųjų poreikių turintiems asmenims, neįgaliesiems, vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Europos Komisija nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad padėtų sutelkti finansinę paramą ES valstybėms narėms, priimančioms nuo karo Ukrainoje bėgančius žmones. Be kita ko, tai pasiūlymas dėl sanglaudos veiksmų dėl pabėgėlių Europoje (CARE) ir 2014–2020 m. vidaus reikalų fondų pakeitimai. Specialiai pritaikyta parama pagal techninės paramos priemonę ES valstybėms narėms padės stiprinti institucinius ir operatyvinius gebėjimus priimti nuo karo Ukrainoje bėgančius žmones, gerinti jų socialinę ir ekonominę integraciją ir kuo geriau panaudoti turimas ES lėšas, kad būtų galima apgyvendinti šeimas ar nelydimus vaikus. Be to, ES valstybės narės gali panaudoti turimas lėšas pagal REACT-EU, visų pirma jos 2022 m. dalį – iki 10 mlrd. EUR. Siekiant paremti ES valstybes nares, ypač tas, kurios yra arčiausiai ES sienos su Ukraina, pagal REACT-EU programą bus suteikta papildoma 3,4 mlrd. eurų išankstinio finansavimo suma, kad lėšų būtų galima gauti greičiau. Pagal suderintą 2021–2027 m. finansinę programą didelis finansavimas taip pat skiriamas iš vidaus reikalų ir sanglaudos politikos fondų.